Бодис солилцоо, биохимийн лаборатори

Үйл ажиллагаа

Бэлчээрийн болон эрчимжсэн аж ахуйн мал, амьтанд тохиолдох бодис солилцооны эмгэг, эндемик өвчнүүдтэй тэмцэх, сэргийлэх, эмчлэх технологи, арга боловсруулан эм бэлдмэл зохион бүтээж нэвтрүүлэх

Хэрэгжүүлсэн ба хэрэгжүүлж байгаа төсөл

Судлаачид

Манай лаборатори доктор 3, магистр 2, бакалавр 1 нийт 6 эрдэм шинжилгээний ажилтаны бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Ахмад үеийн судлаачид

Лабораторийн судалгааны чадавх

Түүхэн замнал