Төлийн физиологи, эмгэг судлалын лаборатори

Үйл ажиллагаа

Тус лаборатори нь төл малын тэжээл боловсруулалтын онцлогийг өсөлтийн физиологитой холбон судлах, түүнд суурилан ашигтай бичил биетэний судалгаа хийх, зонхилон тохиолдох өвчин, эмгэгийн үеийн физиологи, биохимийн хувирал өөрчлөлтүүдийг тогтоох, өвөл, хаврын улирал дах нэг наст малын бодис солилцоо, завсарын солилцооны хямралын түвшинг тогтоох, тэдгээрийг зөв зохицуулах, эмчлэн, сэргийлэх биотехнологийн мэдлэг шингэсэн “Пробиотик” бусад эм бэлдмэлийн технологи боловсруулах, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд судалгааны ажлын үндсэн чиглэлтэй.

Хэрэгжүүлсэн ба хэрэгжүүлж байгаа төсөл

Судлаачид

Манай лаборатори нь академич 1, доктор 1, докторант 1, магистр 2, магистрант 1 нийт 6 эрдэм шинжилгээний ажилтаны бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Ахмад үеийн судлаачид

Лабораторийн судалгааны чадавх

Түүхэн замнал