Эм, хор судлалын лаборатори

Үйл ажиллагаа

Ургамал, амьтан, эрдсийн гаралтай эмийн түүхий эдийн сорилын болон эмнэл зүйн фармакологийн судалгаа хийх, эмийн технологи боловсруулах, бэлчээрийн хорт ургамлын судалгаа хийх.

хэрэгжүүлэсэн ба хэрэгжүүлж байгаа төсөл

Судлаачид

Манай лаборатори доктор 2 Мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны доктор, 2 Мал эмнэлгийн боловсролын доктор, магистр 4, нийт 8 эрдэм шинжилгээний ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Ахмад үеийн судлаачид

Лабораторийн судалгааны чадавх

Түүхэн замнал