Үржлийн эмгэг, даавар судлал

Үйл ажиллагаа

Тус лаборатори нь малын үржлийн эрхтний эмгэгийг судлан, тэдгээрээс сэргийлэх, эмчлэх зориулалттай эм бэлдмэлүүдийг гарган авах технологи боловсруулах судалгаа шинжилгээний хийж ажлыг гүйцэтгэдэг.

Хэрэгжүүлсэн ба хэрэгжиж байгаа төсөл

Бүрэлдэхүүн

Одоо тус лаборатори нь Шинжлэх ухааны доктор 1, Мал эмнэлгийн ухааны доктор 2, Магистр 2, Магистрант 1 нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Түүхэн замнал